Eumseong gun, South Korea Elevation

Elevation

The elevation of Eumseong gun, South Korea is 0 . (more about Eumseong gun elevation)

Population

The population of Eumseong gun, South Korea is 0 people. (more about Eumseong gun population)

Latitude and Longitude

Eumseong gun, South Korea is located at 37.0000000 (latitude in decimal degrees), 127.5833300 (longitude in decimal degrees). (more about Eumseong gun latitude and longitude), (more about Eumseong gun gps coordinates)

Timezone

The time zone id for Eumseong gun, South Korea is Asia/Seoul. (more about Eumseong gun timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Eumseong gun, South Korea:

Currency

Currency in Eumseong gun, South Korea is KRW (Won) (more about currency in Eumseong gun)

Hotels in South Korea
About South Korea

South Korea is a country located in AS region. The city capital is Seoul. The total area in square km is 98480 and the population is 48422644 people. The currency is KRW (Won). The phone prefix is 82. The neighbours are: KP

Other cities in South Korea
Yong Seom, Yongi, Tokusan-ri, Tahung-ji, Songch'ol-li, Sanwol-li, Puksam-dong, Yeongdeungpoyeok, Kwangsom-gut, Heung-hai, Deception Bay, Chang-gundo, Chuk-to, Chikurei-sen, Yuyu-dong, Yuyang-ni, Yuyang-ni, Yuwool-li, Yuwol-li, Yut'ujong, Yut'ang, Yusu-ri, Yusuam, Yusu, Yunae-ri, Yusil-li, Yusong-ni, Yusong-ni, Yusong, Yusin-dong,