Ge La, China Map

Timezone

The time zone id for Ge La, China is Asia/Chongqing. (more about Ge La timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Ge La, China:

Population

The population of Ge La, China is 0 people. (more about Ge La population)

Elevation

The elevation of Ge La, China is 0 . (more about Ge La elevation)

Latitude and Longitude

Ge La, China is located at 28.8867700 (latitude in decimal degrees), 92.6841000 (longitude in decimal degrees). (more about Ge La latitude and longitude), (more about Ge La gps coordinates)

Currency

Currency in Ge La, China is CNY (Yuan Renminbi) (more about currency in Ge La)

Hotels in China
About China

China is a country located in AS region. The city capital is Beijing. The total area in square km is 9596960 and the population is 1330044000 people. The currency is CNY (Yuan Renminbi). The phone prefix is 86. The neighbours are: LA,BT,TJ,KZ,MN,AF,NP

Other cities in China
Kelike Shankou, Mintaka Pass, Markan Su, Chumbagish Dawan, Kula Kangri, A-mo Ho, Banglong, Jongsong La, Bom La, Zoulang Nanshan, Zongzhai, Zongza, Sumcheng, Zonglung, Zongjiafangzi, Zongjia, Zongga, Zhangdu, Zuodi Lai, Zhuqing, Zogang Xian, Zoco, Zito, Ziqudukou, Zi Qu, Zi Qu, Zin Qu, Zingqi, Ziliujing, Zilijia,