Gebu, China Map

Timezone

The time zone id for Gebu, China is Asia/Shanghai. (more about Gebu timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Gebu, China:

Population

The population of Gebu, China is 0 people. (more about Gebu population)

Elevation

The elevation of Gebu, China is 0 . (more about Gebu elevation)

Latitude and Longitude

Gebu, China is located at 25.0777800 (latitude in decimal degrees), 113.7683300 (longitude in decimal degrees). (more about Gebu latitude and longitude), (more about Gebu gps coordinates)

Currency

Currency in Gebu, China is CNY (Yuan Renminbi) (more about currency in Gebu)

Hotels in China
About China

China is a country located in AS region. The city capital is Beijing. The total area in square km is 9596960 and the population is 1330044000 people. The currency is CNY (Yuan Renminbi). The phone prefix is 86. The neighbours are: LA,BT,TJ,KZ,MN,AF,NP

Other cities in China
Kelike Shankou, Mintaka Pass, Markan Su, Chumbagish Dawan, Kula Kangri, A-mo Ho, Banglong, Jongsong La, Bom La, Zoulang Nanshan, Zongzhai, Zongza, Sumcheng, Zonglung, Zongjiafangzi, Zongjia, Zongga, Zhangdu, Zuodi Lai, Zhuqing, Zogang Xian, Zoco, Zito, Ziqudukou, Zi Qu, Zi Qu, Zin Qu, Zingqi, Ziliujing, Zilijia,