Currency in HVDC Three Gorges-Changzhou - Yangtze River Crossing, Tower East, China

Currency

Currency in HVDC Three Gorges-Changzhou - Yangtze River Crossing, Tower East, China is CNY (Yuan Renminbi) (more about currency in HVDC Three Gorges-Changzhou - Yangtze River Crossing, Tower East)

Latitude and Longitude

HVDC Three Gorges-Changzhou - Yangtze River Crossing, Tower East, China is located at 31.5007200 (latitude in decimal degrees), 118.3698300 (longitude in decimal degrees). (more about HVDC Three Gorges-Changzhou - Yangtze River Crossing, Tower East latitude and longitude), (more about HVDC Three Gorges-Changzhou - Yangtze River Crossing, Tower East gps coordinates)

Alternate Names

Alternate Names for HVDC Three Gorges-Changzhou - Yangtze River Crossing, Tower East, China:

Elevation

The elevation of HVDC Three Gorges-Changzhou - Yangtze River Crossing, Tower East, China is 0 . (more about HVDC Three Gorges-Changzhou - Yangtze River Crossing, Tower East elevation)

Population

The population of HVDC Three Gorges-Changzhou - Yangtze River Crossing, Tower East, China is 0 people. (more about HVDC Three Gorges-Changzhou - Yangtze River Crossing, Tower East population)

Timezone

The time zone id for HVDC Three Gorges-Changzhou - Yangtze River Crossing, Tower East, China is Asia/Shanghai. (more about HVDC Three Gorges-Changzhou - Yangtze River Crossing, Tower East timezone)

Hotels in China
About China

China is a country located in AS region. The city capital is Beijing. The total area in square km is 9596960 and the population is 1330044000 people. The currency is CNY (Yuan Renminbi). The phone prefix is 86. The neighbours are: LA,BT,TJ,KZ,MN,AF,NP

Other cities in China
Kelike Shankou, Mintaka Pass, Markan Su, Chumbagish Dawan, Kula Kangri, A-mo Ho, Banglong, Jongsong La, Bom La, Zoulang Nanshan, Zongzhai, Zongza, Sumcheng, Zonglung, Zongjiafangzi, Zongjia, Zongga, Zhangdu, Zuodi Lai, Zhuqing, Zogang Xian, Zoco, Zito, Ziqudukou, Zi Qu, Zi Qu, Zin Qu, Zingqi, Ziliujing, Zilijia,