HVDC Three Gorges-Shanghai - Yidu Static Inverter Plant, China Map

Timezone

The time zone id for HVDC Three Gorges-Shanghai - Yidu Static Inverter Plant, China is Asia/Shanghai. (more about HVDC Three Gorges-Shanghai - Yidu Static Inverter Plant timezone)

Alternate Names

Alternate Names for HVDC Three Gorges-Shanghai - Yidu Static Inverter Plant, China:

Population

The population of HVDC Three Gorges-Shanghai - Yidu Static Inverter Plant, China is 0 people. (more about HVDC Three Gorges-Shanghai - Yidu Static Inverter Plant population)

Elevation

The elevation of HVDC Three Gorges-Shanghai - Yidu Static Inverter Plant, China is 0 . (more about HVDC Three Gorges-Shanghai - Yidu Static Inverter Plant elevation)

Latitude and Longitude

HVDC Three Gorges-Shanghai - Yidu Static Inverter Plant, China is located at 30.5284800 (latitude in decimal degrees), 111.3765800 (longitude in decimal degrees). (more about HVDC Three Gorges-Shanghai - Yidu Static Inverter Plant latitude and longitude), (more about HVDC Three Gorges-Shanghai - Yidu Static Inverter Plant gps coordinates)

Currency

Currency in HVDC Three Gorges-Shanghai - Yidu Static Inverter Plant, China is CNY (Yuan Renminbi) (more about currency in HVDC Three Gorges-Shanghai - Yidu Static Inverter Plant)

Hotels in China
About China

China is a country located in AS region. The city capital is Beijing. The total area in square km is 9596960 and the population is 1330044000 people. The currency is CNY (Yuan Renminbi). The phone prefix is 86. The neighbours are: LA,BT,TJ,KZ,MN,AF,NP

Other cities in China
Kelike Shankou, Mintaka Pass, Markan Su, Chumbagish Dawan, Kula Kangri, A-mo Ho, Banglong, Jongsong La, Bom La, Zoulang Nanshan, Zongzhai, Zongza, Sumcheng, Zonglung, Zongjiafangzi, Zongjia, Zongga, Zhangdu, Zuodi Lai, Zhuqing, Zogang Xian, Zoco, Zito, Ziqudukou, Zi Qu, Zi Qu, Zin Qu, Zingqi, Ziliujing, Zilijia,