Hvammshofdi, Iceland Map

Timezone

The time zone id for Hvammshofdi, Iceland is Atlantic/Reykjavik. (more about Hvammshofdi timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Hvammshofdi, Iceland:

Population

The population of Hvammshofdi, Iceland is 0 people. (more about Hvammshofdi population)

Elevation

The elevation of Hvammshofdi, Iceland is 0 . (more about Hvammshofdi elevation)

Latitude and Longitude

Hvammshofdi, Iceland is located at 64.3741700 (latitude in decimal degrees), -21.5711100 (longitude in decimal degrees). (more about Hvammshofdi latitude and longitude), (more about Hvammshofdi gps coordinates)

Currency

Currency in Hvammshofdi, Iceland is ISK (Krona) (more about currency in Hvammshofdi)

Hotels in Iceland
About Iceland

Iceland is a country located in EU region. The city capital is Reykjavik. The total area in square km is 103000 and the population is 308910 people. The currency is ISK (Krona). The phone prefix is 354. The neighbours are:

Other cities in Iceland
Yztimor, Yzti-Hvammur, Yzti Holl, Yztibar, Yztavik, Yztavik, Yztaskalaheidi, Yzta-Rjukandi, Yztakvisl, Yzta Grund, Yztafell, Yztafell, Yztabali, Yxnadalur, Yxna, Ytri-Villingadalur, Ytri-Vatnsleysa, Ytri Vardgja, Ytri-Tunga, Ytritunga, Ytri-Tjarnir, Ytri-Thrandara, Ytri-Sveinar, Ytri-Svartardalur, Ytri-Strakur, Ytriskogar, Ytri-Saudahraun, Ytri-Sauda, Ytri-Sauda, Ytri-Reistara,