Jongsong La, China Map

Timezone

The time zone id for Jongsong La, China is Asia/Urumqi. (more about Jongsong La timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Jongsong La, China:

Population

The population of Jongsong La, China is 0 people. (more about Jongsong La population)

Elevation

The elevation of Jongsong La, China is 0 . (more about Jongsong La elevation)

Latitude and Longitude

Jongsong La, China is located at 27.8500000 (latitude in decimal degrees), 88.1666700 (longitude in decimal degrees). (more about Jongsong La latitude and longitude), (more about Jongsong La gps coordinates)

Currency

Currency in Jongsong La, China is CNY (Yuan Renminbi) (more about currency in Jongsong La)

Hotels in China
About China

China is a country located in AS region. The city capital is Beijing. The total area in square km is 9596960 and the population is 1330044000 people. The currency is CNY (Yuan Renminbi). The phone prefix is 86. The neighbours are: LA,BT,TJ,KZ,MN,AF,NP

Other cities in China
Kelike Shankou, Mintaka Pass, Markan Su, Chumbagish Dawan, Kula Kangri, A-mo Ho, Banglong, Jongsong La, Bom La, Zoulang Nanshan, Zongzhai, Zongza, Sumcheng, Zonglung, Zongjiafangzi, Zongjia, Zongga, Zhangdu, Zuodi Lai, Zhuqing, Zogang Xian, Zoco, Zito, Ziqudukou, Zi Qu, Zi Qu, Zin Qu, Zingqi, Ziliujing, Zilijia,