Re Qu, China Map

Timezone

The time zone id for Re Qu, China is Asia/Chongqing. (more about Re Qu timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Re Qu, China:

Population

The population of Re Qu, China is 0 people. (more about Re Qu population)

Elevation

The elevation of Re Qu, China is 0 . (more about Re Qu elevation)

Latitude and Longitude

Re Qu, China is located at 33.5826400 (latitude in decimal degrees), 102.9162800 (longitude in decimal degrees). (more about Re Qu latitude and longitude), (more about Re Qu gps coordinates)

Currency

Currency in Re Qu, China is CNY (Yuan Renminbi) (more about currency in Re Qu)

Hotels in China
About China

China is a country located in AS region. The city capital is Beijing. The total area in square km is 9596960 and the population is 1330044000 people. The currency is CNY (Yuan Renminbi). The phone prefix is 86. The neighbours are: LA,BT,TJ,KZ,MN,AF,NP

Other cities in China
Kelike Shankou, Mintaka Pass, Markan Su, Chumbagish Dawan, Kula Kangri, A-mo Ho, Banglong, Jongsong La, Bom La, Zoulang Nanshan, Zongzhai, Zongza, Sumcheng, Zonglung, Zongjiafangzi, Zongjia, Zongga, Zhangdu, Zuodi Lai, Zhuqing, Zogang Xian, Zoco, Zito, Ziqudukou, Zi Qu, Zi Qu, Zin Qu, Zingqi, Ziliujing, Zilijia,