Re'ermaima, China Map

Timezone

The time zone id for Re'ermaima, China is Asia/Chongqing. (more about Re'ermaima timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Re'ermaima, China:

Population

The population of Re'ermaima, China is 0 people. (more about Re'ermaima population)

Elevation

The elevation of Re'ermaima, China is 0 . (more about Re'ermaima elevation)

Latitude and Longitude

Re'ermaima, China is located at 33.9339800 (latitude in decimal degrees), 102.9403400 (longitude in decimal degrees). (more about Re'ermaima latitude and longitude), (more about Re'ermaima gps coordinates)

Currency

Currency in Re'ermaima, China is CNY (Yuan Renminbi) (more about currency in Re'ermaima)

Hotels in China
About China

China is a country located in AS region. The city capital is Beijing. The total area in square km is 9596960 and the population is 1330044000 people. The currency is CNY (Yuan Renminbi). The phone prefix is 86. The neighbours are: LA,BT,TJ,KZ,MN,AF,NP

Other cities in China
Kelike Shankou, Mintaka Pass, Markan Su, Chumbagish Dawan, Kula Kangri, A-mo Ho, Banglong, Jongsong La, Bom La, Zoulang Nanshan, Zongzhai, Zongza, Sumcheng, Zonglung, Zongjiafangzi, Zongjia, Zongga, Zhangdu, Zuodi Lai, Zhuqing, Zogang Xian, Zoco, Zito, Ziqudukou, Zi Qu, Zi Qu, Zin Qu, Zingqi, Ziliujing, Zilijia,