Tahung-ji, South Korea Map

Timezone

The time zone id for Tahung-ji, South Korea is Asia/Seoul. (more about Tahung-ji timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Tahung-ji, South Korea:

Population

The population of Tahung-ji, South Korea is 0 people. (more about Tahung-ji population)

Elevation

The elevation of Tahung-ji, South Korea is 0 . (more about Tahung-ji elevation)

Latitude and Longitude

Tahung-ji, South Korea is located at 36.6077800 (latitude in decimal degrees), 126.8025000 (longitude in decimal degrees). (more about Tahung-ji latitude and longitude), (more about Tahung-ji gps coordinates)

Currency

Currency in Tahung-ji, South Korea is KRW (Won) (more about currency in Tahung-ji)

Hotels in South Korea
About South Korea

South Korea is a country located in AS region. The city capital is Seoul. The total area in square km is 98480 and the population is 48422644 people. The currency is KRW (Won). The phone prefix is 82. The neighbours are: KP

Other cities in South Korea
Yong Seom, Yongi, Tokusan-ri, Tahung-ji, Songch'ol-li, Sanwol-li, Puksam-dong, Yeongdeungpoyeok, Kwangsom-gut, Heung-hai, Deception Bay, Chang-gundo, Chuk-to, Chikurei-sen, Yuyu-dong, Yuyang-ni, Yuyang-ni, Yuwool-li, Yuwol-li, Yut'ujong, Yut'ang, Yusu-ri, Yusuam, Yusu, Yunae-ri, Yusil-li, Yusong-ni, Yusong-ni, Yusong, Yusin-dong,