Taiwan / Asia Region

Taiwan Map

Population

The population of Taiwan is 22894384 people. (more about Taiwan population)

Phone

Phone prefix for Taiwan is 886 (more about Taiwan phone prefix)

Currency

Currency in , Taiwan is TWD (Dollar) (more about currency in Taiwan)

About Taiwan

Taiwan is a country located in AS region. The city capital is Taipei. The total area in square km is 35980 and the population is 22894384 people. The currency is TWD (Dollar). The phone prefix is 886. The neighbours are:

Cities in Taiwan
Ci'an Li, Taipei, Kaojian, Xikantou, Waisanding Zhou, Yuyou Shan, Ruili, Yuweng Dao Dengta, Gezibu, Youzikeng, Youzihu, Youzizhai, Yuchizi, Youcuo, Jiuyucun, Youcuo, Youcailiao Paishuigou, Youcailiao, Yutian Cun, Youtian Cun, Yutengping, Yutai, Youshuikeng, Yushui Qiao, Yushui, Yushi Cun, Yushiqi, Youshi, Yousheng Shan, Yu-sheng Hsi,