Zi Qu, China Map

Timezone

The time zone id for Zi Qu, China is Asia/Chongqing. (more about Zi Qu timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Zi Qu, China:

Population

The population of Zi Qu, China is 0 people. (more about Zi Qu population)

Elevation

The elevation of Zi Qu, China is 0 . (more about Zi Qu elevation)

Latitude and Longitude

Zi Qu, China is located at 31.9833300 (latitude in decimal degrees), 96.8833300 (longitude in decimal degrees). (more about Zi Qu latitude and longitude), (more about Zi Qu gps coordinates)

Currency

Currency in Zi Qu, China is CNY (Yuan Renminbi) (more about currency in Zi Qu)

Hotels in China
About China

China is a country located in AS region. The city capital is Beijing. The total area in square km is 9596960 and the population is 1330044000 people. The currency is CNY (Yuan Renminbi). The phone prefix is 86. The neighbours are: LA,BT,TJ,KZ,MN,AF,NP

Other cities in China
Kelike Shankou, Mintaka Pass, Markan Su, Chumbagish Dawan, Kula Kangri, A-mo Ho, Banglong, Jongsong La, Bom La, Zoulang Nanshan, Zongzhai, Zongza, Sumcheng, Zonglung, Zongjiafangzi, Zongjia, Zongga, Zhangdu, Zuodi Lai, Zhuqing, Zogang Xian, Zoco, Zito, Ziqudukou, Zi Qu, Zi Qu, Zin Qu, Zingqi, Ziliujing, Zilijia,