Zin Qu, China Map

Timezone

The time zone id for Zin Qu, China is Asia/Chongqing. (more about Zin Qu timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Zin Qu, China:

Population

The population of Zin Qu, China is 0 people. (more about Zin Qu population)

Elevation

The elevation of Zin Qu, China is 0 . (more about Zin Qu elevation)

Latitude and Longitude

Zin Qu, China is located at 31.4166700 (latitude in decimal degrees), 98.8666700 (longitude in decimal degrees). (more about Zin Qu latitude and longitude), (more about Zin Qu gps coordinates)

Currency

Currency in Zin Qu, China is CNY (Yuan Renminbi) (more about currency in Zin Qu)

Hotels in China
About China

China is a country located in AS region. The city capital is Beijing. The total area in square km is 9596960 and the population is 1330044000 people. The currency is CNY (Yuan Renminbi). The phone prefix is 86. The neighbours are: LA,BT,TJ,KZ,MN,AF,NP

Other cities in China
Kelike Shankou, Mintaka Pass, Markan Su, Chumbagish Dawan, Kula Kangri, A-mo Ho, Banglong, Jongsong La, Bom La, Zoulang Nanshan, Zongzhai, Zongza, Sumcheng, Zonglung, Zongjiafangzi, Zongjia, Zongga, Zhangdu, Zuodi Lai, Zhuqing, Zogang Xian, Zoco, Zito, Ziqudukou, Zi Qu, Zi Qu, Zin Qu, Zingqi, Ziliujing, Zilijia,