Zongga, China Map

Timezone

The time zone id for Zongga, China is Asia/Kashgar. (more about Zongga timezone)

Alternate Names

Alternate Names for Zongga, China:

Population

The population of Zongga, China is 0 people. (more about Zongga population)

Elevation

The elevation of Zongga, China is 0 . (more about Zongga elevation)

Latitude and Longitude

Zongga, China is located at 29.0000000 (latitude in decimal degrees), 85.2500000 (longitude in decimal degrees). (more about Zongga latitude and longitude), (more about Zongga gps coordinates)

Currency

Currency in Zongga, China is CNY (Yuan Renminbi) (more about currency in Zongga)

Hotels in China
About China

China is a country located in AS region. The city capital is Beijing. The total area in square km is 9596960 and the population is 1330044000 people. The currency is CNY (Yuan Renminbi). The phone prefix is 86. The neighbours are: LA,BT,TJ,KZ,MN,AF,NP

Other cities in China
Kelike Shankou, Mintaka Pass, Markan Su, Chumbagish Dawan, Kula Kangri, A-mo Ho, Banglong, Jongsong La, Bom La, Zoulang Nanshan, Zongzhai, Zongza, Sumcheng, Zonglung, Zongjiafangzi, Zongjia, Zongga, Zhangdu, Zuodi Lai, Zhuqing, Zogang Xian, Zoco, Zito, Ziqudukou, Zi Qu, Zi Qu, Zin Qu, Zingqi, Ziliujing, Zilijia,